header-logo

Algemene bepalingen

01.09.98

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurant de huiskamer in ansen, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's- Gravenhage.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de

UVH van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.

1.1

Horecabedrijf

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van

horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland.

1.2

Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van

horecaovereenkomsten.

1.3

Verlenen van horecadiensten

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter

beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende

werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

1.4

Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een

horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5

Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten

horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de UVH van

gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de

bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld

kan zijn.

1.6

Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het

horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van

de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7

Hotelbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend

bestaat uit het verstrekken van logies.

1.8

Restaurantbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend

bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.

01.09.98

1.9

Cafébedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend

bestaat uit het verstrekken van drank.

1.10

Zaalverhuurbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend

bestaat uit het ter beschikking stellen van zaalruimte.

1.11

Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting)

en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd

op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.12

Koninklijk Horeca Nederland

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca

Nederland" c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.13

Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of

meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt,

dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een

of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14

No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een

horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.15

Groep

Een groep van 10 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer horecadiensten

moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen

horecaovereenkomsten.

1.16

Individu

Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.17

Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.18

Kurkengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door

dat horecabedrijf verstrekte drank.

1.19

Keukengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door

dat horecabedrijf verstrekte spijzen.

1.20

Omzetgarantie

01.09.98

Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door

het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de

totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen

terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene

voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH.

2.2 Afwijken van de UVH is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 De UVH strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het

horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een

horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.

2.4 Zijn de UVH eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst,

dan wordt de laatst geldende versie van de UVH toepasselijk geacht op alle volgende

horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een

horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op

één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een

horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q.

capaciteit) strekt". Doet het horecabedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen

redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de

beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.3 Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit

recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant het

horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of

een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het

horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te

kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de

optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht.

Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

01.09.98

3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors,

reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht

mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan

tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk

uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde

door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van het horecabedrijf

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen

welke voortvloeien uit het speciale karakter van het horecabedrijf en de aard van de te

verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.

4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene

bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.

4.3 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de

horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten

te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 15;

b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;

c. indien de klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;

d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;

e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke

hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.

4.5 Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te

nemen.

4.6 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig

bedrag aan de gast in rekening brengt, dient het horecabedrijf op die goederen te letten als een

goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating

voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van het hotelbedrijf

5.1 Het hotelbedrijf is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie

ter beschikking te stellen van de binnen zijn hotel gebruikelijke kwaliteit, zulks met

inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

01.09.98

5.2 Het hotelbedrijf is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn hotel gebruikelijke

horecadiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.

5.3 De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 14.00 uur op de dag van

aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

5.4 Het hotelbedrijf dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter

kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in

geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van

horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling

overtreedt, danwel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf

en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op

eerste verzoek het hotel te verlaten. Het hotelbedrijf mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts

uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het

redelijk oordeel van het hotelbedrijf voldoende aanleiding geven.

5.6 Tenzij anders is overeengekomen is het hotelbedrijf gerechtigd om de reservering als vervallen

te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem

heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5.7 Het hotelbedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met andere

accommodatie dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden,

behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk

te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht

om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het

horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van

andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven

bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen

dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het

bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding

gehouden zijn.

Artikel 6 Verplichtingen van het restaurantbedrijf

6.1 Het restaurantbedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen

faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te

verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.

6.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het

restaurantbedrijf op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan

verstrekken, onverminderd het overige in artikel 6.1 bepaalde.

01.09.98

6.3 Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan

wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand

en de exploitatie van zijn restaurant. Het restaurantbedrijf kan onder meer eisen stellen met

betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten.

6.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het

restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in

artikel 9.

Artikel 7 Verplichtingen van het cafébedrijf

7.1 Het cafébedrijf is gehouden om aan de gast op verzoek de dranken te verstrekken welke het in

voorraad heeft. Daarnaast dient het cafébedrijf de in zijn bedrijf gebruikelijke horecadiensten te

kunnen verlenen.

7.2 Het cafébedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel

op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de

exploitatie van zijn café. Het cafébedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het

uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het café te verlaten.

Artikel 8 Verplichtingen van het horecabedrijf terzake zaalverhuur

8.1 Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de

horeca- overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en

voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in

dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop

voormelde wens van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn

verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien

het horecabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte

ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op

het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige

schadevergoeding gehouden zijn.

Het horecabedrijf is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te

kunnen verlenen.

8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel

op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de

exploitatie van zijn horecabedrijf. Het horecabedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking

tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het horecabedrijf te

verlaten.

8.4 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de

horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te

ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot

geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

01.09.98

Artikel 9 Annuleringen

9.1

Annulering door klanten, algemeen

9.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd

onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht

een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien

het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en

gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de

desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren

bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen

voor groepen van toepassing.

9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.6 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te

betalen.

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde

horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd,

worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de

reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op

overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die het horecabedrijf

had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden

moeten worden.

9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde

van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde

volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk

gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen

strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

9.2

Annulering van hotelaccommodatie/logies

9.2.1

Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is

gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen:

"de ingangsdatum", is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het hotelbedrijf te

betalen.

b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de

01.09.98

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

f. Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.2.2

Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is

gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig

bedrag aan het hotelbedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.3

Annulering van restaurant/tafelreservering

9.3.1

Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een

groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

1. indien een menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding

verschuldigd zijn;

b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip

zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;

c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de

reserveringswaarde verschuldigd zijn.

d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75%

van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. indien geen menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen

vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant

50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

01.09.98

9.3.2

Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één

of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

1. indien een menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan viermaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen

vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering viermaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de

reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. indien geen menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen

vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de

klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

9.4

Annulering andere horecaovereenkomsten.

9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 zal het

navolgende gelden.

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die

reservering het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet

gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde

aan het horecabedrijf te betalen.

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde

aan het horecabedrijf te betalen.

g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

01.09.98

9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die

reservering het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet

gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

f. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden100% van de reserveringswaarde

aan het horecabedrijf te betalen.

9.5

Annulering door het horecabedrijf

9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te

annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende

horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf

afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te

kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende

drank annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van overeenkomstige

toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert

zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en

horecabedrijf.

9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot

betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende

aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te

houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond

van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het

horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter

van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid

gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling

van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het

overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar

tijdsevenredigheid berekend.

01.09.98

9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit

te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst.

Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het

horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet

geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het

horecabedrijf mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de

reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst

ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld

medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het

horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip

van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien

de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de

reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf

deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde

minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden

deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden

uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 Het horecabedrijf kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende

horecadiensten.

10.3 Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde

bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het

overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 Omzetgarantie

11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende

horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het

horecabedrijf te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf terzake

het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde

een vergoeding heeft ontvangen.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging

of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek

heeft genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het

hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove

01.09.98

schuld van het hotelbedrijf.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is het ho

Voor kleine groepen beschikken wij over diverse ruimte's om ook privé te dineren. Groepen vanaf 20 personen kunnen ook terecht in onze landelijke zaal  www.de2dekamer.nl of vraag een vrijblijvende offerte klik hier.

Populair: High Tea

High Wine
High Bier
Hartige High tea
 

Populair: High Tea
Bekijk variaties right-arraw

Huiskamer Ansen @HuiskamerAnsen

1 en 2 april paasdagen. Reserveer nu voor onze paasbrunch, paas high tea of paasdiner.

tw-icon